FrihetsförmedlingenFrihetsförmedlingen är en självorganiserad myndighet, en tankesmedja och ett konstverk. Förmedlingen tillhandahåller såväl interaktiva digitala tjänster som tillfälliga kontor och andra mötesplatser där frihetssökande, frihetsgivare och andra intresserade har möjlighet att genomföra rituella och byråkratiska handlingar för att uppnå mer frihet.

I sin myndighetsutövning stödjer Frihetsförmedlingen sedan 2014 människors frigörelse från strukturer som låser dem inne i lönearbete och ekonomism. Främst med hjälp av digital tillståndsgivning, åtgärdsprogram, fördjupningsmaterial, etc, men också genom att ta emot besökare på tillfälliga fysiska kontor, anordna performances och publika frihetsövningar, samt bedriva forskning kring frihetens villkor.

Frihetsförmedlingens tillsynsansvar innebär att myndigheten dessutom regelbundet genomför frihetsinspektioner i olika samhällssektorer.

På detta sätt ger förmedlingen Sveriges befolkning möjligheten att aktivt välja bort arbetssamhällets ohållbara innanförskap i lönearbete och konsumtion. De som redan befinner sig utanför arbetsmarknaden erbjuds samtidigt en frizon, där de kan slippa ifrån det obligatoriska sökande efter icke-existerande, tillskapade eller allmänt meningslösa jobb som de annars tvingas ägna sig åt.

Vid sidan av att tillhandahålla och förmedla frihet, bedriver Frihetsförmedlingen fri forskning i egen regi, men också viss opinionsbildande verksamhet. Från och med 2019 har Frihetsförmedlingen även ett utökat uppdrag som tillsynsmyndighet. Detta myndighetsansvar innebär att förmedlingen ska kontrollera och befrämja tillgången på handlingsutrymmen i alla samhällssektorer, samt se till att både offentliga och privata verksamheter upprätthåller en god frihetsmiljö.

Länkar:
> Frihetsformedlingen.se
> Frihetsförmedlingen på Facebook

Sveriges friaste byråkrat

En byråkrat som utforskar frihet. Ett avlönat jobb för att motverka lönearbetets inlåsningseffekter.

Under ett drygt år innehade Cecilia Jonasson den unika befattningen som Sveriges friaste byråkrat på Frihetsförmedlingen, med uppdraget att systematiskt verka för en stärkt frihetsutveckling i hela landet.

Den paradoxala tjänsten som Sveriges friaste byråkrat kan beskrivas som en hybrid av dialogiskt konstverk och reguljär anställning med marknadsmässig lön. I befattningsbeskrivningen ingick administration, verksamhetsutveckling och sociala aktiviteter riktade mot allmänheten.

I egenskap av Sveriges friaste byråkrat kunde Cecilia Jonasson på ett unikt sätt öka Frihetsförmedlingens närvaro i samhället: dels genom att initiera nya och fler aktiviteter riktade mot frihetssökande och frihetsgivare samt kraftigt förstärka förmedlingens opinionsbildande och forskningsinriktade verksamhet, men också genom att i rollen som offentlig tjänsteperson granska andra myndigheters frihetsarbete, hjälpa människor ut ur inlåsning, maktlöshet och politisk depression, eller söka upp folk för att kartlägga deras frihetsbehov.

Frihetsförmedlingens interaktiva undersökning Sveriges friaste byråkrat startade hösten 2017 och pågick till och med december 2019. Läs mer om projektets intentioner och genomförande på Frihetsförmedlingens hemsida.

Foto: Varbergs kommun, Hendrik Zeitler

Kim Svensson, AI

Kim Svensson, AI, fungerade som en hybrid av konstnärlig undersökning, vetenskaplig studie och teknikutveckling. Projektet, som genomfördes av Frihetsförmedlingnes FoU-avdelning 2018-2019, syftade till att lära upp en artificiell intelligens i byråkratiska praktiker och samtidigt studera utfall och konsekvenser av detta experiment.

Metodens inbyggda utmaningar skapade närkontakt med och problematiserade digitaliseringen som samhällsfenomen.

Mer information om Kim Svensson, AI finns att läsa på Frihetsförmedlingens hemsida

Konversatoriet

Konversatoriet är ett forum för fördjupande samtal som innebär gemensam reflektion, förståelse, klargörande.

Konceptet utmanar den brist på ödmjukhet och nyfikenhet som präglar vår tids offentliga samtal, men också allmänna debatter, rundabordssamtal, seminarier, etc.

I stället fokuserar Konversatoriet på samtal som kan underlätta gemensam förståelse av komplexa frågor och möjliggöra nya och fruktbara samarbeten.


Tranströmers Glänta, Konversatorium i S:t Johannes Kyrka, Malmö, 2015

Konversatoriets konceptuella samtalsmodell är Open Source och fri för alla att använda. Formatet togs fram 2015 i samverkan mellan Lars Noväng och Per Johansson, idéhistoriker, humanekolog, fri forskare, konsult och specialist på förhållandet teknologi-människa-natur.

Under ett år testades sedan modellen i olika sammanhang i ett samarbete mellan dem båda och historikern Fredrik Björk.


Fredrik Björk och Lars Noväng föreläser om Konversatoriet på the 1:st IASC commons conference, Bologna, 2016

> hemsida

Friendly Development

Friendly Development Group (Friendlygruppen) startades våren 2010 som en plattform där konstnärer och långtidsarbetslösa kunde samarbeta för förändring och hållbar omställning.

Under sju år deltog nästan 300 personer i detta experiment, som med hjälp av konst, innovation, av- och omlärande och en stor dos självorganiserad bildningsverksamhet utmanade vår tids diskriminering av arbetslösa.

Vid lanseringen presenterades Friendlygruppen som en omställningsaktör inriktad på social innovation, och blev snabbt ett attraktivt alternativ till andra obligatoriska fängelseliknande sysselsättningsplatser inom fas tre. Verksamheten involverade därför snart hundratals människor. För att möta behoven skapades en mindre koncern där flera av teamets konstnärer och ett antal av projektets arbetslösa deltagare anställdes för att driva Friendly verksamhet i sex skånska kommuner.

Under perioden 2010-13 startade vi en rad utvecklingsprojekt. I ett av de mer framgångsrika uppfann gruppen ett banbrytande ekologiskt isoleringsmaterial, Isolen, som vi också prototypade. Ett annat Friendlyprojekt byggde gradvis upp ett socialt företag inom redovisning, Kamrer Direkt AB, som sedan bland annat sponsrade olika konstnärsdrivna verksamheter med gratis bokföringstjänster under flera år.

Mitt i den upplevda framgången stod det dock klart att verksamheten, trots sin radikalitet, misslyckades med att frigöra såväl de långtidsarbetslösa som de medverkande konstnärerna från arbetssamhällets tänkesätt. Som en följd av denna slutsats övergavs entreprenörsspåret samtidigt som verksamheten också krymptes. Från och med 2014 övergick Friendlygruppen till att fungera som en självorganiserad akademi, inriktad på att konstnärligt och praktiskt utforska icke produktionsorienterade strategier för en tillvaro efter arbetssamhället.

Denna andra Friendly-upplaga innebar en mer avslappnad och familjär situation som gav utrymme för många häpnadsväckande existentiella språng. Den höga grad av förtroende och ansvar som alla nu gemensamt kände skapade också upplevelsen av en större personlig och gemensam frihet, jämfört med tidigare.

Friendlygruppen präglades i sin nya form framförallt av otaliga djupa vardagssamtal i strävan efter självbildning; en gemensam process som gynnade både personlig utveckling och omställning, men också gav andra intressanta bieffekter (inte minst framväxten av Frihetsförmedlingen och Konversatoriet).

Efter drygt sju års intensiv verksamhet fattades ett kollektivt beslut att säga upp anordnaravtalet med Arbetsförmedlingen, då det stod klart att den gemensamma utvecklingsresan inte skulle leda längre i sin nuvarande form. Det sista kvarvarande kontoret stängdes den 30 juni 2017, en dag som innebar slutet på en verkligt danande kollektiv lärprocess.

Hela denna decennielånga undersökning av arbetssamhället och frihetens villkor var en intensiv lärperiod, då vi utvecklade och prototypade flera format för ömsesidigt reflexivt lärande, och skaffade oss en djupförståelse för hur våra konstnärligt gestaltade lärprocesser fungerar.

Friendly Development Group som processverk har därmed för oss själva både tydliggjort och förädlat den konstnärliga metod som utgör kärnan i all vår undersökande och utvecklande verksamhet.

do-store

There are formal, intuitive or physical spaces.

do-store is a physical space at Möllan in Malmö.

do-store is also an intuitive spatial context – a user-space!

A mode of imagination.

Or of experience.

Or of relations!

Or all.

It is what we (un)do at do-store. Do you want to join?

Give us a note, call or visit.

 

> hemsida (arkiv)

– – –

do-store in Malmö closed in July 2014

thank you all for a great time!

Isolen – konst i väggen

Isolenprojektet skapade 2010-2014 en helt ny typ av ekologisk fårullsisolering. Bakom idé- och produktutveckling låg ett 10-tal deltagare i Friendly Development Group.

Isolen är en innovativ fårullsisolering, med så kallad ”skräpull” som råvara. Sådan ull kasseras normalt av de flesta fårbönder, eftersom det inte finns någon avsättning för den. Tack vare unik kompetens och bredd i projektgruppen kunde Isolenprojektet utveckla ett för Sverige helt nytt ekologiskt isoleringsmaterial för ekobyggmarknaden. Projektets långsiktiga mål var att på sikt etablera en produktionsenhet kombinerad med en besöksanläggning på Österlen, för att gynna landsbygd, fårnäring, byggsektor och turistnäring.


Måns Månsson, Madeleine Tunbjer och Lars Noväng inspekterar Isolen-prototypen

Isolenprojektet drevs med EU-finansiering och i samarbete med berörda kommuner och övriga näringar i östra Skåne. Både en förstudie och en prototyputveckling genomfördes under perioden. Resultatet blev ett omfattande material som övertogs av en ny huvudman 2015. Den tänkta produktionsanläggningen i Skåne blev inte verklighet, på grund av att tillgången på råvara i Sverige visade sig vara för liten för ekologiskt hållbar produktion.

Exempel på vad som genomfördes i projektet:

– kartläggning av befintlig och framtida fårnäring i Sverige
– inventering av ekologiska byggmaterial och ekobyggen
– utveckling av logistiklösningar för insamling av ull
– framtagande av prototyp
– marknadsundersökningar
– medieutveckling
– upprättande av administrativ enhet
– affärsutveckling inom social ekonomi


Startsida, Isolen marknad

Projektet finansierades till stor del med EU-medel från Leader Sydöstra Skåne och resultat och slutsatser redovisades därefter till Jordbruksverket.

> Länk till slutrapporten

Projektets hemsidor är arkiverade sedan 2015, men kan nås via länkarna nedan. På sidan för Isolen marknad finns gott om information om och argument för fårull som isoleringsmaterial, samt en lista på de återförsäljare som representerade IsoLen och som det går bra att vända sig till för den som är intresserad av ekologiska isoleringsmaterial.

Observera dock att kontaktuppgifterna på /isolenmarknad inte längre är aktuella.

> IsoLen marknad
> IsoLen utveckling (utvecklingsprojektets hemsida)

Självsådd

Self-Seeding: A Friendly way to facilitate transition?

Självsådda växter på övergivna platser har ofta en överlägsen uthållighet och förmåga. Därför använde vi självsådden som metafor för en konstnärlig undersökning kring handlingsutrymmen för kreativt entreprenörskap.

Processen ingick som en del i vår uppstart av det sociala företaget Friendly Development Group.

Studien genomfördes 2011-2012, av Lars Noväng, Madeleine Tunbjer och Ola Paulson med stöd från Kultur Skåne.

Slutsatserna publicerades på issuu, i form av en årsredovisning: Självsådd: Årsberättelse.

Materialet finns också att läsa i vanligt pdf-format.

Friendly Support

Friendly utvecklade mellan 2010 och 2017 produkter och tjänster som ville utmana och visa vägen mot ett mer socialt och ekonomiskt uthålligt samhälle.

I delprojektet Friendly Support byggde vi upp en bokföringsbyrå samtidigt som vi undersökte de ekonomiska förutsättningarna för självorganiserade kulturverksamheter i Sverige.

Projektet hade som mål att bygga upp en socialt ansvarstagande byrå med förmåga att stärka projekt och verksamheter inom både kultursektorn och andra delar av det småskaliga näringslivet. För ändamålet erbjöd vi under projektperioden kulturstöd i form av kostnadsfria ekonomitjänster till konstnärsdrivna, icke-kommersiella verksamheter enligt kriterierna:

“Stöd kan ges till projekt eller verksamheter som bedrivs utan vinstintresse och håller hög kvalitet. Det fria kulturlivet prioriteras. Stöd kan sökas för både nya och pågående projekt eller verksamheter”.

Friendly Support permanentades 2012 som Kamrer Direkt AB, en bokföringsbyrå med specialkompetens för kultursektorn.

Kamrer Direkt erbjuder professionell hjälp med löpande ekonomihantering och/eller bokföring, liksom ekonomisk och juridisk rådgivning, främst till små och medelstora företag och ideella verksamheter. Alltid med personlig service och stort engagemang.

Kamrer direkt >

SERIF

SERIF testade under 2009 nya strategier för att motverka segregation i lokalsamhället. En annan viktig ambition var att lyfta fram potentialen för innovation grundad i unika kompetenser hos nyanlända immigranter.

Projektet genomfördes som en EU-finansierad förstudie där vi använde konstnärliga strategier som affärsutvecklingsverktyg för att på innovativa sätt övervinna olika hinder som nyanlända entreprenörer möter när de försöker starta företag i Sverige.

Flera konstnärer inbjöds att samarbeta med den grupp immigranter som deltog i projektet, i syfte att hitta fram till en mer dynamisk och utforskande process.

Ett av dessa samarbeten ledde till en spännande samproduktion av Jan Cardells interaktiva skulptur ”Hejaklacksmaskinen” (”The Cheer Leading Machine”) som prydde omslaget på kulturtidskriften Glänta, nr 2-3 2009 och även visades på Super Market Art Fair i Stockholm 2010.

> Läs rapporten om SERIF