Konversatoriet

Konversatoriet är ett forum för fördjupande samtal som innebär gemensam reflektion, förståelse, klargörande.

Konceptet utmanar den brist på ödmjukhet och nyfikenhet som präglar vår tids offentliga samtal, men också allmänna debatter, rundabordssamtal, seminarier, etc.

I stället fokuserar Konversatoriet på samtal som kan underlätta gemensam förståelse av komplexa frågor och möjliggöra nya och fruktbara samarbeten.


Tranströmers Glänta, Konversatorium i S:t Johannes Kyrka, Malmö, 2015

Konversatoriets konceptuella samtalsmodell är Open Source och fri för alla att använda. Formatet togs fram 2015 i samverkan mellan Lars Noväng och Per Johansson, idéhistoriker, humanekolog, fri forskare, konsult och specialist på förhållandet teknologi-människa-natur.

Under ett år testades sedan modellen i olika sammanhang i ett samarbete mellan dem båda och historikern Fredrik Björk.


Fredrik Björk och Lars Noväng föreläser om Konversatoriet på the 1:st IASC commons conference, Bologna, 2016

> hemsida