Friendly Foundation verkar sedan 2010 för vänlig omställning och samhällsförändring, med ambitionen att påskynda framväxten av ett mer uthålligt och vänligt samhälle. 

Hur?

och använder konceptuella metoder för att åstadkomma förändring

Lite om vår metod:

Ingen verkar kunna åstadkomma den omställning som alla i dag talar om.

Kanske inte så konstigt, för hur skulle väl klimatkrisen kunna lösas med samma förhållningssätt som orsakat den?

Vad som verkar behövas är tänkande och handlingsmönster som ligger bortom vårt senmoderna samhälles horisont. Och för att passera den krävs en rejäl mental omställning.

Men går det verkligen att komma åt sådant som i dag varken är tänkbart eller görbart?

Vi har en metod. Kontakta oss om du vill prova på.

 

När mytforskaren Joseph Campbell påpekade att verkligheten består av de myter vi inte kan genomskåda, förklarade han decennier i förväg varför klimatomställningen i dag har så svårt att ta fart.

Lite förenklat kan problemet beskrivas som att eftersom modernitetens föreställning om världen och verkligheten har skapat själva krisen, är det också logiskt att modernitetens strategier för att lösa den inte fungerar. Den fysiska omställningen måste därför föregås av en mental, som möjliggör åtkomst till idéer och handlingssätt som inte är “tänkbara” i vårt senmoderna samhälle.

Detta är naturligtvis mycket svårt, främst eftersom det moderna samhällets tro på det rationella förnuftet på ett paradoxalt sätt tycks ha ökat utrymmet för det fördolda, och därmed för osynlig maktutövning. Långtgående “förvetenskapligande” och byråkratisering av samhället har också gjort det svårare att få syn på vad som döljer sig bakom det som synes vara.

Men konsten har kvar verktygen. Och dess frihet erbjuder också det handlingsutrymme som krävs för att pröva möjligheter att omvärdera dolda trosuppfattninger, genom att appropriera performativiteten i dem men samtidigt byta ut deras premisser.

Detta är grunden för vårt konstdrivna sätt att avtäcka och “hacka” strukturer och institutioner som begränsar vår samtids föreställningar om framtiden.

Metoden kan beskivas som en sorts “Reverse Engineering” som tar avstamp i att vi initierar en situation/institution som gestaltar en annan social överenskommelse än den rådande, betraktar vår gestaltning som norm och handlar därefter. Allt detta görs i skarpt läge (dvs utanför konstens fält) och helst på ett sätt som innebär visst risktagande för alla inblandade.

På detta sätt etablerar vi fruktbara “mentala mellanrum”; handlingsutrymmen där för givet tagna sanningar kan upptäckas och omförhandlas i samspel med berörda människor och organisationer.

När metodens “alternativa logik” möter “konsensusverkligheten” uppstår en kognitiv dissonans som kan kultiveras över tid tillsammans med dem som väljer att förhålla sig till processens dynamik på dess egna villkor. Detta synliggör för alla inblandade hur dold ideologi och slentrianmässigt tänkande styr våra beteenden och förväntningar. Därigenom växer en öppenhet för andra möjliga förhållnings- och tänkesätt fram, vilket skapar möjligheter att gemensamt upprätta nya handlingsutrymmen och utveckla strategier som ingen i förväg kunnat föreställa sig.

Här öppnar sig helt nya rum för innovation, förändring och omställning.

För nya och fler framtider.