Friendly Development

Friendly Development Group (Friendlygruppen) startades våren 2010 som en plattform där konstnärer och långtidsarbetslösa kunde samarbeta för förändring och hållbar omställning.

Under sju år deltog nästan 300 personer i detta experiment, som med hjälp av konst, innovation, av- och omlärande och en stor dos självorganiserad bildningsverksamhet utmanade vår tids diskriminering av arbetslösa.

Vid lanseringen presenterades Friendlygruppen som en omställningsaktör inriktad på social innovation, och blev snabbt ett attraktivt alternativ till andra obligatoriska fängelseliknande sysselsättningsplatser inom fas tre. Verksamheten involverade därför snart hundratals människor. För att möta behoven skapades en mindre koncern där flera av teamets konstnärer och ett antal av projektets arbetslösa deltagare anställdes för att driva Friendly verksamhet i sex skånska kommuner.

Under perioden 2010-13 startade vi en rad utvecklingsprojekt. I ett av de mer framgångsrika uppfann gruppen ett banbrytande ekologiskt isoleringsmaterial, Isolen, som vi också prototypade. Ett annat Friendlyprojekt byggde gradvis upp ett socialt företag inom redovisning, Kamrer Direkt AB, som sedan bland annat sponsrade olika konstnärsdrivna verksamheter med gratis bokföringstjänster under flera år.

Mitt i den upplevda framgången stod det dock klart att verksamheten, trots sin radikalitet, misslyckades med att frigöra såväl de långtidsarbetslösa som de medverkande konstnärerna från arbetssamhällets tänkesätt. Som en följd av denna slutsats övergavs entreprenörsspåret samtidigt som verksamheten också krymptes. Från och med 2014 övergick Friendlygruppen till att fungera som en självorganiserad akademi, inriktad på att konstnärligt och praktiskt utforska icke produktionsorienterade strategier för en tillvaro efter arbetssamhället.

Denna andra Friendly-upplaga innebar en mer avslappnad och familjär situation som gav utrymme för många häpnadsväckande existentiella språng. Den höga grad av förtroende och ansvar som alla nu gemensamt kände skapade också upplevelsen av en större personlig och gemensam frihet, jämfört med tidigare.

Friendlygruppen präglades i sin nya form framförallt av otaliga djupa vardagssamtal i strävan efter självbildning; en gemensam process som gynnade både personlig utveckling och omställning, men också gav andra intressanta bieffekter (inte minst framväxten av Frihetsförmedlingen och Konversatoriet).

Efter drygt sju års intensiv verksamhet fattades ett kollektivt beslut att säga upp anordnaravtalet med Arbetsförmedlingen, då det stod klart att den gemensamma utvecklingsresan inte skulle leda längre i sin nuvarande form. Det sista kvarvarande kontoret stängdes den 30 juni 2017, en dag som innebar slutet på en verkligt danande kollektiv lärprocess.

Hela denna decennielånga undersökning av arbetssamhället och frihetens villkor var en intensiv lärperiod, då vi utvecklade och prototypade flera format för ömsesidigt reflexivt lärande, och skaffade oss en djupförståelse för hur våra konstnärligt gestaltade lärprocesser fungerar.

Friendly Development Group som processverk har därmed för oss själva både tydliggjort och förädlat den konstnärliga metod som utgör kärnan i all vår undersökande och utvecklande verksamhet.