Sveriges friaste byråkrat

En byråkrat som utforskar frihet. Ett avlönat jobb för att motverka lönearbetets inlåsningseffekter.

Under ett drygt år innehade Cecilia Jonasson den unika befattningen som Sveriges friaste byråkrat på Frihetsförmedlingen, med uppdraget att systematiskt verka för en stärkt frihetsutveckling i hela landet.

Den paradoxala tjänsten som Sveriges friaste byråkrat kan beskrivas som en hybrid av dialogiskt konstverk och reguljär anställning med marknadsmässig lön. I befattningsbeskrivningen ingick administration, verksamhetsutveckling och sociala aktiviteter riktade mot allmänheten.

I egenskap av Sveriges friaste byråkrat kunde Cecilia Jonasson på ett unikt sätt öka Frihetsförmedlingens närvaro i samhället: dels genom att initiera nya och fler aktiviteter riktade mot frihetssökande och frihetsgivare samt kraftigt förstärka förmedlingens opinionsbildande och forskningsinriktade verksamhet, men också genom att i rollen som offentlig tjänsteperson granska andra myndigheters frihetsarbete, hjälpa människor ut ur inlåsning, maktlöshet och politisk depression, eller söka upp folk för att kartlägga deras frihetsbehov.

Frihetsförmedlingens interaktiva undersökning Sveriges friaste byråkrat startade hösten 2017 och pågick till och med december 2019. Läs mer om projektets intentioner och genomförande på Frihetsförmedlingens hemsida.

Foto: Varbergs kommun, Hendrik Zeitler

Kim Svensson, AI

Kim Svensson, AI, fungerade som en hybrid av konstnärlig undersökning, vetenskaplig studie och teknikutveckling. Projektet, som genomfördes av Frihetsförmedlingnes FoU-avdelning 2018-2019, syftade till att lära upp en artificiell intelligens i byråkratiska praktiker och samtidigt studera utfall och konsekvenser av detta experiment.

Metodens inbyggda utmaningar skapade närkontakt med och problematiserade digitaliseringen som samhällsfenomen.

Mer information om Kim Svensson, AI finns att läsa på Frihetsförmedlingens hemsida

Friendly Development

Friendly Development Group (Friendlygruppen) startades våren 2010 som en plattform där konstnärer och långtidsarbetslösa kunde samarbeta för förändring och hållbar omställning.

Under sju år deltog nästan 300 personer i detta experiment, som med hjälp av konst, innovation, av- och omlärande och en stor dos självorganiserad bildningsverksamhet utmanade vår tids diskriminering av arbetslösa.

Vid lanseringen presenterades Friendlygruppen som en omställningsaktör inriktad på social innovation, och blev snabbt ett attraktivt alternativ till andra obligatoriska fängelseliknande sysselsättningsplatser inom fas tre. Verksamheten involverade därför snart hundratals människor. För att möta behoven skapades en mindre koncern där flera av teamets konstnärer och ett antal av projektets arbetslösa deltagare anställdes för att driva Friendly verksamhet i sex skånska kommuner.

Under perioden 2010-13 startade vi en rad utvecklingsprojekt. I ett av de mer framgångsrika uppfann gruppen ett banbrytande ekologiskt isoleringsmaterial, Isolen, som vi också prototypade. Ett annat Friendlyprojekt byggde gradvis upp ett socialt företag inom redovisning, Kamrer Direkt AB, som sedan bland annat sponsrade olika konstnärsdrivna verksamheter med gratis bokföringstjänster under flera år.

Mitt i den upplevda framgången stod det dock klart att verksamheten, trots sin radikalitet, misslyckades med att frigöra såväl de långtidsarbetslösa som de medverkande konstnärerna från arbetssamhällets tänkesätt. Som en följd av denna slutsats övergavs entreprenörsspåret samtidigt som verksamheten också krymptes. Från och med 2014 övergick Friendlygruppen till att fungera som en självorganiserad akademi, inriktad på att konstnärligt och praktiskt utforska icke produktionsorienterade strategier för en tillvaro efter arbetssamhället.

Denna andra Friendly-upplaga innebar en mer avslappnad och familjär situation som gav utrymme för många häpnadsväckande existentiella språng. Den höga grad av förtroende och ansvar som alla nu gemensamt kände skapade också upplevelsen av en större personlig och gemensam frihet, jämfört med tidigare.

Friendlygruppen präglades i sin nya form framförallt av otaliga djupa vardagssamtal i strävan efter självbildning; en gemensam process som gynnade både personlig utveckling och omställning, men också gav andra intressanta bieffekter (inte minst framväxten av Frihetsförmedlingen och Konversatoriet).

Efter drygt sju års intensiv verksamhet fattades ett kollektivt beslut att säga upp anordnaravtalet med Arbetsförmedlingen, då det stod klart att den gemensamma utvecklingsresan inte skulle leda längre i sin nuvarande form. Det sista kvarvarande kontoret stängdes den 30 juni 2017, en dag som innebar slutet på en verkligt danande kollektiv lärprocess.

Hela denna decennielånga undersökning av arbetssamhället och frihetens villkor var en intensiv lärperiod, då vi utvecklade och prototypade flera format för ömsesidigt reflexivt lärande, och skaffade oss en djupförståelse för hur våra konstnärligt gestaltade lärprocesser fungerar.

Friendly Development Group som processverk har därmed för oss själva både tydliggjort och förädlat den konstnärliga metod som utgör kärnan i all vår undersökande och utvecklande verksamhet.

do-store

There are formal, intuitive or physical spaces.

do-store is a physical space at Möllan in Malmö.

do-store is also an intuitive spatial context – a user-space!

A mode of imagination.

Or of experience.

Or of relations!

Or all.

It is what we (un)do at do-store. Do you want to join?

Give us a note, call or visit.

 

> hemsida (arkiv)

– – –

do-store in Malmö closed in July 2014

thank you all for a great time!

Självsådd

Self-Seeding: A Friendly way to facilitate transition?

Självsådda växter på övergivna platser har ofta en överlägsen uthållighet och förmåga. Därför använde vi självsådden som metafor för en konstnärlig undersökning kring handlingsutrymmen för kreativt entreprenörskap.

Processen ingick som en del i vår uppstart av det sociala företaget Friendly Development Group.

Studien genomfördes 2011-2012, av Lars Noväng, Madeleine Tunbjer och Ola Paulson med stöd från Kultur Skåne.

Slutsatserna publicerades på issuu, i form av en årsredovisning: Självsådd: Årsberättelse.

Materialet finns också att läsa i vanligt pdf-format.

SERIF

SERIF testade under 2009 nya strategier för att motverka segregation i lokalsamhället. En annan viktig ambition var att lyfta fram potentialen för innovation grundad i unika kompetenser hos nyanlända immigranter.

Projektet genomfördes som en EU-finansierad förstudie där vi använde konstnärliga strategier som affärsutvecklingsverktyg för att på innovativa sätt övervinna olika hinder som nyanlända entreprenörer möter när de försöker starta företag i Sverige.

Flera konstnärer inbjöds att samarbeta med den grupp immigranter som deltog i projektet, i syfte att hitta fram till en mer dynamisk och utforskande process.

Ett av dessa samarbeten ledde till en spännande samproduktion av Jan Cardells interaktiva skulptur ”Hejaklacksmaskinen” (”The Cheer Leading Machine”) som prydde omslaget på kulturtidskriften Glänta, nr 2-3 2009 och även visades på Super Market Art Fair i Stockholm 2010.

> Läs rapporten om SERIF

 

Kultur betyder odling

Kultur betyder odling uppmuntrade nyanlända immigranter, främst från Mellanöstern, att engagera sig mer i stads- och landsbygdsutveckling i Kristianstadsområdet.

Syftet var att lyfta viktiga frågor om markägande, och samtidigt både belysa och utforska outnyttjade möjligheter för immigranter att bidra med värdefull kunskap till den svenska jordbruksnäringen.

Projektet saknade helt finansiering, men kunde trots detta erbjuda intresserade boende i området Gamlegården tillgång till 100-200 kvm jordbruksmark vardera – att använda för odling av ätbara grödor – tack vare att Råbelövs Gods kostnadsfritt ställde en liten areal till vårt förfogande.

Våren 2008 bjöds konst- och jordbruksgruppen Kultivator samt Public Globality Gardens in för att tilsammans med oss genomföra en uppstartsvecka för projektet. Under rubriken Rätt att bruka landet kulminerade denna vecka i ett uppmärksammat “land claim” på den upplåtna marken några kilometer utanför Kristianstad.

Denna jordbruksmark kultiverades sedan av ett självorganiserat odlarkollektiv i två år och när projektet avslutades 2009 hade det fått sitt tredje och sista namn Empowerment Farming.

Under resans gång beslöt sig några eldsjälar bland odlarna för att försöka få till stånd permanenta odlingslotter närmare själva bostadsområdet. De anslöt sig därför till ett kommunalt stadsdelsutvecklingsprojekt och efter fem år kröntes deras arbete med framgång i och med att kommunala odlingslotter anlades strax intill bostadshusen.

Processen kring Kultur betyder odling hade stor påverkan på de kommande Serif- och Självsådd-studierna, och influerade också mycket av innehållet i Friendly Developments omställningsverksamhet under det kommande decenniet.

Foto: Pia Ohlson

Plan3

Plan3 initierades i Kristianstad 2006 som en plattform för samarbete mellan konstnärer och entreprenörer samt ett nav för innovation och regional utveckling.

Verksamheten var en blandning av nätverkskontor, ateljékollektiv och Art Space och döptes till plan3 eftersom den fyllde hela tredje våningen i en historisk byggnad i centrala Kristianstad – nästan 700 kvadratmeter som tidigare inrymt militära stabsfunktioner.

Kronohuset, Kristianstad

Interiör efter flytt till Distingohuset, Kristianstad

Projektet fungerade väl men tvangs efter två år flytta till mindre lokaler. Därefter transformerades Plan3 till en konstnärsdriven Think & Do Tank, som under åren 2009 – 2011 fungerade som ett paraply för olika projekt och undersökningar viktiga för framväxten av Friendly Development Group, där plan3 blev en integrerad del 2011.

Madeleine Tunbjer: modell för Think and Do-Tank

– – – – –

Presentation av verksamheten 2007:
Plan3 är en öppen mötesplats som också driver egna konst- och utvecklingsprojekt; en plattform för samarbeten där samtida konstproduktion möter samhälle, näringsliv och forskning. Det konstnärliga utforskandet är centralt i Plan3-konceptet för idéutveckling och processledning. Vi menar att kompetens från konst- och kulturområdet kan tillföra nyskapande arbetssätt och fördjupade perspektiv till ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete.

Plan3 startade 2007 som ett projekt för att skapa en mötesplats för Kristianstad i Kronohuset vid Stora Torg. Initiativet har därefter utvecklats till en plattform som drivs i nätverksform. Syftet är att skapa sammanhang där konst möter samhälle, näringsliv och forskning i processer som gynnar innovation.

Verksamheten innehåller
• Utställningar och undersökande konstprojekt
• Initiativ för lokal/regional utveckling
• Föreläsningar, workshops
• Konserter, events, m.m.

Våra produktionsplatser är öppna för såväl konstnärer som andra idébärare. Projekt som antagits erbjuder vi bl.a.
• Uppkopplade samarbetsytor och utställningsrum
• Gemensam projektstudio/verkstad
• Möjlighet att knyta projekt till regionala utvecklingsprocesser
• Tillgång till vårt omfattande nätverk

Plan3 initierades 2007 av Lars Noväng, octava, som även leder verksamheten. Partners är bl.a. Plan3 Konstförening, konvojART, Kristianstads Kommun, Coompanion Skåne och Fabös Kristianstad. Fr.o.m. senhösten 2008 bedrivs verksamheten i Distingohuset, Föreningsgatan 1, Kristianstad, samt i Gamlegården på Näsby där Plan3 medverkar som en partner i stadsdelsutvecklingen.

> Hemsida, Plan3 (arkiverad)