Lars Noväng

Lars Noväng har sedan mer än 20 år en omfattande verksamhet som självlärd konstnär, kultur- och samhällsentreprenör, företagare och utvecklare.

Han har konsekvent och långsiktigt utvecklat sina konceptuella konstnärliga idéer och sin metodik i sin personliga konstnärliga praktik, men kanske framförallt i de verksamheter, initiativ och samhällsinriktade konstnärliga undersökningar som han står bakom.

2006 initierade Lars den konstdrivna plattformen plan3 – sedermera Friendly – och han har sedan starten lett och utvecklat dess verksamhet i samarbete med olika konstnärer, forskare, tänkare och praktiker.

Hemsida: larsnovang.com

 

 

FrihetsförmedlingenFrihetsförmedlingen är en självorganiserad myndighet, en tankesmedja och ett konstverk. Förmedlingen tillhandahåller såväl interaktiva digitala tjänster som tillfälliga kontor och andra mötesplatser där frihetssökande, frihetsgivare och andra intresserade har möjlighet att genomföra rituella och byråkratiska handlingar för att uppnå mer frihet.

I sin myndighetsutövning stödjer Frihetsförmedlingen sedan 2014 människors frigörelse från strukturer som låser dem inne i lönearbete och ekonomism. Främst med hjälp av digital tillståndsgivning, åtgärdsprogram, fördjupningsmaterial, etc, men också genom att ta emot besökare på tillfälliga fysiska kontor, anordna performances och publika frihetsövningar, samt bedriva forskning kring frihetens villkor.

Frihetsförmedlingens tillsynsansvar innebär att myndigheten dessutom regelbundet genomför frihetsinspektioner i olika samhällssektorer.

På detta sätt ger förmedlingen Sveriges befolkning möjligheten att aktivt välja bort arbetssamhällets ohållbara innanförskap i lönearbete och konsumtion. De som redan befinner sig utanför arbetsmarknaden erbjuds samtidigt en frizon, där de kan slippa ifrån det obligatoriska sökande efter icke-existerande, tillskapade eller allmänt meningslösa jobb som de annars tvingas ägna sig åt.

Vid sidan av att tillhandahålla och förmedla frihet, bedriver Frihetsförmedlingen fri forskning i egen regi, men också viss opinionsbildande verksamhet. Från och med 2019 har Frihetsförmedlingen även ett utökat uppdrag som tillsynsmyndighet. Detta myndighetsansvar innebär att förmedlingen ska kontrollera och befrämja tillgången på handlingsutrymmen i alla samhällssektorer, samt se till att både offentliga och privata verksamheter upprätthåller en god frihetsmiljö.

Länkar:
> Frihetsformedlingen.se
> Frihetsförmedlingen på Facebook

Deltagare/Mentorer

Flera av våra mest värdefulla utforskningar genom åren har genomförts i samspel med människor som varit föremål för integrations- och/eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Av sekretesskäl är det därför inte möjligt att presentera dem med namn och bild här på hemsidan, trots att de varit viktiga delar av teamet. Varken vår verksamhet eller metodutveckling hade klarat sig utan den verklighetsförankring och de oceaner av genomlevd erfarenhet dessa personer tillfört.

Men tyvärr måste vi alltså nöja oss med att här på hemsidan uppmärksamma deras ovärderliga insats på detta blygsamma sätt.

Ingen nämnd och ingen glömd – TACK för er ovärderliga insats!

John Huntington

John Huntington arbetar i en konceptuell tradition, uttryckt genom performativa, skulpturala, textuella och immersiva konstprojekt. Han är utbildad på Konstfack i Stockholm samt Konsthögskolan i Umeå och bosatt/verksam i Göteborg.

Tillsammans med Lars Noväng initierade John 2014 det konceptuella verket Frihetsförmedlingen, en bred konstnärlig undersökning som de sedan starten fortsatt driva och utveckla i nära samarbete.

Tidigare samarbetade John och Lars även i undersökningen Vanans Makt, initierad under Mångkulturåret, i projekten Samspelskontoret och Svenneförmedlingen, båda genomförda 2007.

Hemsida: johnhuntington.se

 

Magnus Hasselberg

Magnus Hasselberg är VD för Kamrer Direkt AB, ett bolag som utvecklades som en del av projektet Friendly Development. Han har deltagit i utvecklingen av Friendly ända sedan början av 00-talet som både rådgivare och leverantör av avancerade hemsideslösningar och ekonomitjänster, men också som medverkande i flera konstnärliga undersökningar.

Vid sidan av sin mångåriga erfarenhet som redovisningskonsult i egen regi har Magnus också en bakgrund som professionell hemsidesbyggare, restaurangkock och inte minst låtskrivare och gitarrist.

Magnus Hasselberg är bosatt med sin familj i Åhuskärr, söder om Kristianstad, där Kamrer Direkt också har sitt kontor.

Hemsida: kamrerdirekt.se

 

Cecilia Jonasson

Cecilia Jonasson blev Sveriges friaste byråkrat när hon 2018 iklädde sig denna ämbetsmannaroll i Frihetsförmedlingens projekt med samma namn. Innan dess hade hon senast arbetat som kommunikatör vid förvaltningen för inköp och upphandling i Göteborgs Stad och bland annat ansvarat för kommunikationen kring social hänsyn i offentlig upphandling.

Cecilia har en utbildningsbakgrund med en kandidat i medvetandefilosofi och magisterkompetens i såväl vetenskapsteori som organisationskommunikation. I sina akademiska studier har hon särskilt intresserat sig för aspekter av den mänskliga tillvaron som svårligen låter sig mätas eller observeras i en vetenskapligt objektiv mening.

Hon verkar även som kulturskapare och skriver bland annat musik, har drivit ett filosofiskt café i Skövde, varit kapellmästare för en musikteater och är en av grundarna till det existentiella samfundet Empty Space Temple.

Idag arbetar Cecilia som konstkoordinator och redaktör för podden ”En annan ART” vid Kultur- och fritidsförvaltningen i Varbergs kommun. Samtidigt fortsätter hon att som Sveriges friaste byråkrat utforska innebörden av frihet i vår tid och kontext.

Blogg: sverigesfriastebyrakrat.se

Per Johansson

Under flera år undersökte Per Johansson och Lars Noväng hur mer ödmjuka och utforskande offentliga samtal skulle kunna föras. Dels genom att gemensamt utveckla och prototypa det konceptuella samtalsformatet Konversatoriet, dels genom att initiera och medverka i en återkommande salong i Malmö. Per ingår också i Frihetsförmedlingens forsknings- och utvecklingsavdelning, där han bland annat haft en central roll i projektet Frihetsburen.

Per är fil dr i humanekologi, fil kand i idéhistoria, fri forskare, konsult och specialist på förhållandet teknologi-människa-natur, men också känd för podd-serierna Människan och maskinen och Myter och Mysterier som han gör tillsammans med kulturjournalisten Erik Schüldt.

Hemsida: diakrino-perjohansson

Foto: Myter och mysterier

Madeleine Tunbjer

Madeleine Tunbjer medverkade i projektet Serif som konstnär och analytiker, och inledde då ett fem år långt samarbete med Lars Noväng. Madeleine ledde under denna tid omvandlingen av Plan3 till en konstnärsdriven Think & Do-tank och fram till slutet av 2014 hade hon tillsammans med Lars huvudansvaret för både utveckling och genomförande av projektet Friendly Development Group, där Madeleine även fungerade som HR-ansvarig.

Madeleine Tunbjer är utbildad i Fri Konst på Rietveldakademin i Amsterdam och har också studerat på Socialhögskolan i Lund. Hon arbetar forskande i gränssnittet mellan konst, ekologi och samhälle och är en pionjär inom fältet konst/samhällsutveckling, där hon redan på 90-talet drev innovativa och gränsöverskridande projekt.

Madeleine Tunbjer arbetar i dag vid sidan av sitt konstnärskap som rektor och programansvarig på Österlenskolan för konst och design.

 

Mårten Strömquist

Mårten Strömquist [1949 – 2012]

Bildkonstnären och pedagogen Mårten Strömquist deltog aktivt i utveckling och drift av både Plan3 och Friendly Development Group fram till sin alltför tidiga bortgång.

Redan på 00-talet genomförde Mårten flera utvecklings- och konstprojekt tillsammans med Lars Noväng. Dessa arbeten var centrala för framväxten av de konceptuella metoder och strategier som hela verksamheten allt sedan dess byggt på.

Mårten är djupt saknad, både som vän och kollega.

Frihetsförmedlingen

Frihetsförmedlingen är en självorganiserad myndighet, en tankesmedja och ett konstverk. Förmedlingen tillhandahåller såväl interaktiva digitala tjänster som tillfälliga kontor och andra mötesplatser där frihetssökande, frihetsgivare och andra intresserade har möjlighet att genomföra rituella och byråkratiska handlingar för att uppnå mer frihet.

I sin myndighetsutövning stödjer Frihetsförmedlingen sedan 2014 människors frigörelse från strukturer som låser dem inne i lönearbete och ekonomism. Främst med hjälp av digital tillståndsgivning, åtgärdsprogram, fördjupningsmaterial, etc, men också genom att ta emot besökare på tillfälliga fysiska kontor, anordna performances och publika frihetsövningar, samt bedriva forskning kring frihetens villkor. Frihetsförmedlingens tillsynsansvar innebär att myndigheten dessutom regelbundet genomför frihetsinspektioner i olika samhällssektorer.

På detta sätt ger förmedlingen Sveriges befolkning möjligheten att aktivt välja bort arbetssamhällets ohållbara innanförskap i lönearbete och konsumtion. De som redan befinner sig utanför arbetsmarknaden erbjuds samtidigt en frizon, där de kan slippa ifrån det obligatoriska sökande efter icke-existerande, tillskapade eller allmänt meningslösa jobb som de annars tvingas ägna sig åt.

Vid sidan av att tillhandahålla och förmedla frihet, bedriver Frihetsförmedlingen fri forskning i egen regi, men också viss opinionsbildande verksamhet.

Från och med 2019 har Frihetsförmedlingen ett utökat uppdrag som tillsynsmyndighet. Detta myndighetsansvar innebär att förmedlingen ska kontrollera och befrämja tillgången på handlingsutrymmen i alla samhällssektorer, samt se till att både offentliga och privata verksamheter upprätthåller en god frihetsmiljö.

Länkar:
> Frihetsformedlingen.se
> Frihetsförmedlingen på Facebook