Cecilia Jonasson

Cecilia Jonasson blev Sveriges friaste byråkrat när hon 2018 iklädde sig denna ämbetsmannaroll i Frihetsförmedlingens projekt med samma namn. Innan dess hade hon senast arbetat som kommunikatör vid förvaltningen för inköp och upphandling i Göteborgs Stad och bland annat ansvarat för kommunikationen kring social hänsyn i offentlig upphandling.

Cecilia har en utbildningsbakgrund med en kandidat i medvetandefilosofi och magisterkompetens i såväl vetenskapsteori som organisationskommunikation. I sina akademiska studier har hon särskilt intresserat sig för aspekter av den mänskliga tillvaron som svårligen låter sig mätas eller observeras i en vetenskapligt objektiv mening.

Hon verkar även som kulturskapare och skriver bland annat musik, har drivit ett filosofiskt café i Skövde, varit kapellmästare för en musikteater och är en av grundarna till det existentiella samfundet Empty Space Temple.

Idag arbetar Cecilia som konstkoordinator och redaktör för podden ”En annan ART” vid Kultur- och fritidsförvaltningen i Varbergs kommun. Samtidigt fortsätter hon att som Sveriges friaste byråkrat utforska innebörden av frihet i vår tid och kontext.

Blogg: sverigesfriastebyrakrat.se

New media

Friendly Media & Kommunikation
Friendly avdelning för marknadsföring; grafisk produktion, copy, hemsidor, visualiseringar, kartor, förpackningar etc.
Friendly media står för professionella produkter och tjänster. För internt bruk, men också för marknaden. Välkommen att kontakta oss!
Exempel på mediakollektivets produktion:
– utveckling av kartapplikationer
– hemsidesbyggen
– fotografi och bildredigering
– ljud- och videoinspelningar, redigering
– layout och trycksaksproduktion
Vi som jobbar med media finns på alla platser där Friendlygruppen har verksamhet.

Konversatoriet

Konversatoriet är ett forum för fördjupande samtal som innebär gemensam reflektion, förståelse, klargörande.

Konceptet utmanar den brist på ödmjukhet och nyfikenhet som präglar vår tids offentliga samtal, men också allmänna debatter, rundabordssamtal, seminarier, etc.

I stället fokuserar Konversatoriet på samtal som kan underlätta gemensam förståelse av komplexa frågor och möjliggöra nya och fruktbara samarbeten.


Tranströmers Glänta, Konversatorium i S:t Johannes Kyrka, Malmö, 2015

Konversatoriets konceptuella samtalsmodell är Open Source och fri för alla att använda. Formatet togs fram 2015 i samverkan mellan Lars Noväng och Per Johansson, idéhistoriker, humanekolog, fri forskare, konsult och specialist på förhållandet teknologi-människa-natur.

Under ett år testades sedan modellen i olika sammanhang i ett samarbete mellan dem båda och historikern Fredrik Björk.


Fredrik Björk och Lars Noväng föreläser om Konversatoriet på the 1:st IASC commons conference, Bologna, 2016

> hemsida