FrihetsförmedlingenFrihetsförmedlingen är en självorganiserad myndighet, en tankesmedja och ett konstverk. Förmedlingen tillhandahåller såväl interaktiva digitala tjänster som tillfälliga kontor och andra mötesplatser där frihetssökande, frihetsgivare och andra intresserade har möjlighet att genomföra rituella och byråkratiska handlingar för att uppnå mer frihet.

I sin myndighetsutövning stödjer Frihetsförmedlingen sedan 2014 människors frigörelse från strukturer som låser dem inne i lönearbete och ekonomism. Främst med hjälp av digital tillståndsgivning, åtgärdsprogram, fördjupningsmaterial, etc, men också genom att ta emot besökare på tillfälliga fysiska kontor, anordna performances och publika frihetsövningar, samt bedriva forskning kring frihetens villkor.

Frihetsförmedlingens tillsynsansvar innebär att myndigheten dessutom regelbundet genomför frihetsinspektioner i olika samhällssektorer.

På detta sätt ger förmedlingen Sveriges befolkning möjligheten att aktivt välja bort arbetssamhällets ohållbara innanförskap i lönearbete och konsumtion. De som redan befinner sig utanför arbetsmarknaden erbjuds samtidigt en frizon, där de kan slippa ifrån det obligatoriska sökande efter icke-existerande, tillskapade eller allmänt meningslösa jobb som de annars tvingas ägna sig åt.

Vid sidan av att tillhandahålla och förmedla frihet, bedriver Frihetsförmedlingen fri forskning i egen regi, men också viss opinionsbildande verksamhet. Från och med 2019 har Frihetsförmedlingen även ett utökat uppdrag som tillsynsmyndighet. Detta myndighetsansvar innebär att förmedlingen ska kontrollera och befrämja tillgången på handlingsutrymmen i alla samhällssektorer, samt se till att både offentliga och privata verksamheter upprätthåller en god frihetsmiljö.

Länkar:
> Frihetsformedlingen.se
> Frihetsförmedlingen på Facebook

Konversatoriet

Konversatoriet är ett forum för fördjupande samtal som innebär gemensam reflektion, förståelse, klargörande.

Konceptet utmanar den brist på ödmjukhet och nyfikenhet som präglar vår tids offentliga samtal, men också allmänna debatter, rundabordssamtal, seminarier, etc.

I stället fokuserar Konversatoriet på samtal som kan underlätta gemensam förståelse av komplexa frågor och möjliggöra nya och fruktbara samarbeten.


Tranströmers Glänta, Konversatorium i S:t Johannes Kyrka, Malmö, 2015

Konversatoriets konceptuella samtalsmodell är Open Source och fri för alla att använda. Formatet togs fram 2015 i samverkan mellan Lars Noväng och Per Johansson, idéhistoriker, humanekolog, fri forskare, konsult och specialist på förhållandet teknologi-människa-natur.

Under ett år testades sedan modellen i olika sammanhang i ett samarbete mellan dem båda och historikern Fredrik Björk.


Fredrik Björk och Lars Noväng föreläser om Konversatoriet på the 1:st IASC commons conference, Bologna, 2016

> hemsida

Limited Art Spaces

Limited Art Spaces har sedan undersökningen påbörjades experimenterat med format för utställningar, konstproduktion och konstmöten – både fysiska och icke-fysiska.

Presentation när projektet sjösattes 2007:
Limited Art Spaces är en fri undersökning av galleriet/utställningshallen som rum och som idé. Vad är det som utmärker platserna där konsten möter sin publik? Hur kan vi tänja på våra föreställningar om dessa platser?

Bakgrund

Det traditionella galleriets form blir alltmer omodern i ljuset av behoven av mer flexibla arenor för mötet mellan samtidskonst och betraktare. Vi har därför gett oss i kast med en fri undersökning av hur ett galleri kan bidra till en fruktbar kommunikation mellan konstnär och publik. För närvarande planerar vi att pröva några olika koncept för publikmöten inom ramen för projektet Limited Art Spaces.

Arenor 2007

The Tape Gallery är en interaktiv konstmötesplats som tillåter var och en som har tillgång till den tape som markerar rummet att rama in ett konstverk, konsthändelse eller konstrum och publicera på galleriets hemsida (www.tapegallery.org).
Plan3 i Kronohuset, centralt i Kristianstad, innehåller utställningsytor, ateljéer, studios och arbetsplatser; ytor för workshops, föreläsningar, projekt och inte minst för umgänge: här kan man besöka utställningar, men även möta eller dela arbetsplats med konstnärer, designers, forskare, arkitekter och andra yrkesgrupper.

Plan3 blir också basen för INTERNATIONAL FESTIVAL BROADCASTING NETWORK, en nyskapande distributionskanal för videokonst, som öppnar för ett friare förhållningssätt till visning av rörlig bildkonst i en galleri- eller konsthallskontext. Kanalen, som har premiär den 3 november 2007, är skapad av International Festival och drivs som ett pilotprojekt i ett samarbete med octava. IFBN har inte som syfte att göra videokonst tillgänglig på nätet, utan är ett dynamiskt verktyg för distribution av material för visning på museer och gallerier. Projektet belyser också intressanta frågor kring visning och tillgänglighet för videokonst

Konstkur öppnade våren 2007 i Gamlegården, en s.k. “invandrartät” förort i Kristianstad.
Här skapar vi en interaktiv mötesplats för samtida konstuttryck, ett opretentiöst “skyltskåp” som ibland kan fylla hela shoppingscentret med konsthändelser…

Ett exempel från tio år senare:


Kontrollgruppen, Malmö, 2017

Kontrollgruppen genomförde 2017 en performance som en del av
Conflicting Spaces, an Exchange Art Project & Exhibition – Howrah-Malmö.

På det tillfälliga galleriet Ghetto Ink Tatoo, Rasmusgatan 15 (Seved) genomfördes ett antal telefonintervjuer med boende i området, samt ett efterföljande samtal där material och metod analyserades.

Mer info om detta exempel: kontrollgruppen.org

Projektansvarig: Lars Noväng